منوی اصلی

دسته بندی مطالب

آرشیو

لینک دوستان

پیوندها


آمار سایت

بازدید کننده گرامی به سایت سرگرمی آوا فان خوش آمدید

سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف « ی »

 

یادداشت

1ـ اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می كنید ، علامت آن است كه درگیر كار بیهوده ای خواهید شد كه تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می كنند ، نشانة آن است كه فردی از شما در خواست كمك می كند و شما را با درخواست خود نگران می سازد .

3ـ اگر خواب ببینید یادداشت خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه در تجارت زیان ناچیزی خواهید دید .

4ـ اگر در خواب یادداشتی پیدا كنید ، نشانة‌ آن است كه با قبول كردن وظیفه ای جدیدی ، به دیگران سود خواهید رساند .

یاقوت

1ـ دیدن یاقوت در خواب ، علامت آن است كه در امور كار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم كرده است ، علامت آن است كه نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد .

یاقوت كبود

دیدن یاقوت كبود در خواب ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهید یافت . تعبیر این خواب برای زنان ، علامت آن است كه عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند كرد .

یتیم

1ـ همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است كه برای كمك و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است كه با پذیرش وظایفی جدید از نزدیكان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی كه به علاقه ای ویژه دارید .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف ه شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف «و» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف «ن» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف « ه »

 

هتل

1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است كه در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات كنید ، نشانة آن است كه آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید كرد

3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است كه معادل ثروتی كه اكنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد .

5ـ اگر خواب ببینید در هتلی كار می كنید ، علامت آن است كه به كاری پرسودتر از كار فعلی خود دست می یابید .

6ـ اگرخواب ببینید برای سكونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .

هدیه تولد

1ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهای هنری است .

2ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانة برخورداری از احترامات ناچیز است .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف «و» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف «ن» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف «و»

 

واكسن

1ـ اگر خواب ببینید كسی به شما واكسن تزریق می كند ، نشانة آن است كه فریفتة زیبایی زنی خواهید شد كه به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران واكسن تزریق می كنید ، نشانة آن است كه تلاش شما برای به ثمر رساندن كاری به شكست می انجامد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند كسی به پای او واكسن تزریق می كند ، نشانة آن است كه در اثر خیانت به كسی ، روسیاه خواهد شد .

واگن

1ـ دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجی ناموفق خواهید داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانة آن است كه پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید .

3ـ اگر خواب ببینید واگنی را به بالای تپه می رانید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و مادیات پیروز خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگین به جلو می رانید ، نشانة آن است كه وظایف اخلاقی خود را به درستی انجام خواهید داد .

5ـ اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانة آن است كه در گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد .

6ـ دیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانة آن است كه خیانتی اسرارآمیز در حق شما می شود . خیانتی كه باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از كنار دره ای خطرناك به جلو می راند ، نشانة آن است كه درگیر كارهای غیرقانونی خواهد شد ،آوا فان.میهن بلاگ.کام- و همواره با ترس و وحشت زندگی خواهد كرد ، زیرا احتمال می دهد كه روزی كسی از كارهای او سر در آورد .

8ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زلال و كم عمق عبور می دهد ، نشانة‌ آن است كه بی آنكه با مشكلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف «ن» شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف «ن»

 

ناخن

1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندك است .

2ـ سوهان كشیدن و تمیز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شكسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

نارگیل

1ـ دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا كه دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند .

2ـ دیدن درختان خشك نارگیل ، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یكی از نزدیكان .

ناشنوا

1ـ اگر در خواب احساس كنید با فرد ناشنوایی گفتگو می كنید ، علامت آن است كه تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

2ـ اگر در خواب احساس كنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .

نامزد

1ـ اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زنی ازدواج می كنید كه موجب سربلندی شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حركت است ، علامت آن است كه مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف م شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ق شروع میشوند


سرگرمیتعبیر خواب آنلاین حرف «م»

 

مادر

1ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول كاری است ، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودی از خبر مرگ كسی اندوهگین خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می كند ، علامت آن است كه در زندگی راه نادرستی را دنبال می كنید.

6ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می كند ، علامت آن است كه مادرتان به بیماری دچار خواهد شد .

مادر شوهر

1ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حكمفرما خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل او را آزار خواهند داد .

محراب

 اگر در خواب ببینید كه در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است .

مادیان

اگر خواب ببینید مادیان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقیت به دست می آورید . و دوستانی مأنوس خواهید یافت . اما اگر خواب ببینید مادیانها در مرتع خشك و لم یزرعی پرسه می زنند ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد . اما با این وجود دوستانی صمیمی در كنار خود خواهید داشت .

مار

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است كه از بدخواهی و شرارت كسی عذاب خواهد كشید .

2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید كرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است كه از بیماری كه گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می كوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه تسلیم كارهای ناپسند خواهید شد

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از كنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر كه نزدیكتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینكه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است كه با نافرمانی و بی قیدی شما كارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و كنار گذاشتن كاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است كه با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می كنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است كه وقایعی بی اهمیت افكار شما را پریشان می كند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شكل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است كه در جایی كه احساس می كنید به لذتی تمام و كمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار كسی را نیش می زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به یكی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می كنید كه می كوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می كنند ، نشانة آن است كه نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است كه كسانی او را متقاعد می سازند كه ثروت خود را تسلیم دیگران كند . بعداً پی خواهد برد كه به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

17ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند كرد .

مارمولك

اگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

ماسك

1ـ اگر خواب ببینید ماسك بر چهره زده اید ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران ماسك بر چهره زده اند ، علامت آن است كه در آینده با حسادت و ریاكاری مبارزه می كنید .

3ـ دیدن یك ماسك در خواب ، علامت آن است كه شخصی نسبت به شما بی وفایی خواهد كرد .

ماسه

دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زیان است .

ماشین

1ـ دیدن ماشین در خواب ،‌ نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

2ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتی كه قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

4ـ بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانة آن است كه برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

5ـ خواب ماشین واگون دار ، نشانة تلاش برای كسب ثروت است .

6ـ دیدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم كند .

7ـ اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می كنید ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زیاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می كند .

8ـ اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، دلالت بر آن دارد كه قصد دارید به كاری خطرناك دست بزنید .

9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطری آشكار شما را تهدید می كند .

ماشین آتش نشانی

1ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است كه نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد .

2ـ دیدن ماشین از كارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است كه تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست .

ماكارونی

اگر خواب ببینید ماكارونی می خورید ، علامت آن است كه ضررهایی جزیی خواهید كرد . دیدن مقدار زیادی ماكارونی در خواب ، نشانة آن است كه با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید كرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد .

مالیات

1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است كه با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی كه بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است كه ناچار می شوید از دوستان خودكمك و یاری بگیرید .

3ـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالیات خود نیستید ، نشانة آن است كه در تجارت خود شكست خواهید خورد .

ماما

دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بیماری سختی دچار خواهید شد كه احتمال رهایی از آن بسیار كم است .

ماه

1ـ دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة كامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید ماه به شكل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

3ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد كشاند .

4ـ دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .

ماهی

1ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاكیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می كنید ، نشانة آن است كه نقشه های دشمنان شما را پریشان می كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك می كند تا از دام آنها بگریزید .

4ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است كه با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

5ـ خواب ماهیگیری ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نكنید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

6ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

ماهیگیر

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

ماهیگیری

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

مبارزه

نشانة آن است كه در طرحهای خود با شكست مواجه خواهد شد .

متورم

1ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

2ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است كه پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .

مجسمه

1ـ دیدن مجسمه در خواب ، نشانة توفیق اندك در امور عشقی است .

2ـ اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، علامت آن است كه ارادة شما سست می شود و به آسانی در آستانة گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلی مواجه خواهید شد .

مجلس رقص

1ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایكوبی اند ، تعبیر چنین خوابی كاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

2ـ اما اگر ببینید كه در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودی یكی از اعضای خانوادة شما فوت خواهد كرد .

مچ پا

1ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت می كند .

2ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است كه در زندگی آسوده و راحت خواهید بود .

مخترع

1ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است كه به زودی دست به كاری استثنائی خواهید زد كه موجب شهرت و افتخار شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع كرده اید ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت .

مَد

دیدن مَدِ دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب كارهاست .

مداد

دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام كارهایی مطلوب است .

مدال

1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

2ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

مدرسه

1ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، علامت آن است كه در كارهایی ادبی امتیازی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می روید ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می اندازد .

3ـ اگر خواب ببینید در مدرسه كتب علمی یا فلسفی تدریس می كنید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید كرد . آوا فان دات میهن بلاگ دات کام - اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید .

4ـ اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسة ایام كودكی نگاه می كنید ، علامت آن است كه وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می افكند .

مراسم نامزدی

اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه بزودی به كاری مشغول خواهد شد كه برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .

مربا

1ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت ، و از كسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید مربا درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی باارزش به دست خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید كرد .

مرد

1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید .

2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد كرد .

مرداب

دیدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمی و تردید دچار خواهید شد .

مرد مجرد

1ـ اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است كه باید از معاشرت با زنان دوری كند .

2ـ دیدن مرد مجرد در خواب تعابیر دیگری نیز دارد ، عدالتی كه به ظلم می گراید ، سیاستمدارانی كه شرف و صداقت خود را از كف می دهند .

مرد یا زن مسن

دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نكنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .

مرغ

دیدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند .

مرغابی

1ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت .

2ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب كنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است كه محصول خوبی خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید مرغابی شكار می كنید ، نشانة آن است كه برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید .

4ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می كنند .

5ـ اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است كه ازدواج خواهید كرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید .

مرگ

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی دربارة دوست یا نزدیكان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی كه در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص برای افرادی كه در تعبیر خواب ناشی باشند .

مرمر سفید

خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .

مروارید

دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است .

مریضی

اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یكی از اقوام خواهید داشت .

مزد

دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .


ادامه مطلب


پست های مرتبط :
تعبیر خوابهایی که با حرف ل شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف گ شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ک شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ق شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف ف شروع میشوند
تعبیر خوابهایی که با حرف غ شروع میشوند